dotace TRIO

TRIO a Aplikace: Co znát před žádostí o dotace?

Čas pro příjem žádostí o dotace se přitom krátí: u TRIO do 31. října 2018 a u Aplikace do 17. prosince 2018. Která z dotací bude více vyhovovat Vašemu záměru?

 

S ČÍM VÁM DOTACE TRIO ČI APLIKACE POMOHOU?

Obě dotace nejsou siamská dvojčata, ale v základu si jsou velmi podobné. Podmínkou je mít projekt, jehož výstupem má být prototyp, ověřená technologie, poloprovoz, užitný vzor, funkční vzorek, technologický postup apod. Pokud takový projekt připravujete, tak Vám až 70% dotace Aplikace či TRIO pomůže s náklady na mzdy, materiál, smluvní výzkum a ostatní režie. S přístroji, nástroji a vybavením Vám dotace pomohou v podobě odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

KDO O DOTACE MŮŽE ZAŽÁDAT?

Obě dotace jsou určené pro firmy, které na projektu pracují buď sami či ve spolupráci s  jinou společností nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí.

TRIO nezáleží na velikosti firmy, podmínkou je ale spolupráce s organizací pro výzkum a šíření znalostí. TRIO oproti Aplikaci podporuje i projekty realizované v Praze.

Hlavním žadatelem u dotačního programu Aplikace má být hlavně malý či střední podnik (MSP). Za splnění specifických podmínek, ale může zažádat i velká firma. O co jde? Velká firma musí na projektu spolupracovat s MSP a to za podmínky, že se MSP spolupodílí na způsobilých výdajích projektu v rozsahu 30 % (může být 20 %, pokud na projektu participuje výzkumná organizace s 10% spoluúčastí na způsobilých výdajích). Projekt, na kterém spolupracuje velký podnik s MSP, přitom musí být zaměřen na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

DOTACE AŽ 70 %?

U obou dotačních programů je maximální podpora na projekt stanovena na hodnotu 70 % z celkových uznatelných nákladů. Výši dotace zároveň ovlivňuje to, jestli v projektu převažuje průmyslový výzkum či experimentální vývoj. V programu Aplikace například maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. V TRIO tento poměr stanoven není. Zároveň platí, že dotace na část výzkumu, který vykazuje prvky průmyslového výzkumu, je řádově o 20-25 % vyšší než v případě experimentálního vývoje a to v obou programech.

Dalším faktorem, který ovlivňuje výši dotace, je spolupráce na projektu s jinými subjekty. Při tzv. účinné spolupráci je žadatel bonifikován a celková výše podpory je zpravidla o 15 % vyšší.

Podmínky výše dotace určuje následující tabulka:

TRIO Aplikace
Malý podnik Střední podnik Velký podnik Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum (PV) 70 % 60 % 50 % Průmyslový výzkum (PV) 70 % 60 % 50 %
PV s účinnou spolupráci 80 % 75 % 65 % PV s účinnou spolupráci 80 % 75 % 65 %
Experimentální vývoj (EV) 45 % 35 % 25 % Experimentální vývoj (EV) 45 % 35 % 25 %
EV s účinnou spolupráci 60 % 50 % 40 % EV s účinnou spolupráci 60 % 50 % 40 %

ÚČINNÁ SPOLUPRÁCE

Oba programy bonifikují žadatele o dotaci, pokud na projektu spolupracují ještě s další firmou, výzkumným zařízením či třeba s vysokou školou. Víc hlav, víc ví a víc spolu vymyslí. Pod účinnou spolupráci se rozumí součinnost nejméně 2 subjektů, které si během realizace projektu vyměňují znalosti, technologie a dělí se mezi sebou o práci. Podmínkou je, aby alespoň jeden ze spolupracujících subjektů spadal mezi MSP, nebo se jednalo o  organizaci pro výzkum a šíření znalostí. V případě spolupráce mezi firmami platí, že ani jedna ze stran nehradí více než 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Aplikacích platí, že pokud se na projektu spolupodílí organizace pro výzkum a šíření znalostí v rámci účinné spolupráce, musí tato organizace hradit alespoň 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu, přičemž na svou část způsobilých nákladů může dostat až 75% dotaci (za předpokladu dodržení podmínky maximální dotace na celý projekt 70 %).

 V TRIO mají organizace pro výzkum a šíření znalostí 100% dotaci na své náklady (za předpokladu dodržení podmínky maximální dotace na celý projekt 70 %).

Zároveň platí, že v programu TRIO jsou žadatelé povinni spolupracovat na projektu s výzkumnou organizaci či vysokou školou. Není ovšem nezbytné, aby se taková organizace na projektu finančně spolupodílela, nemusí tedy nutně jít o účinnou spolupráci. Praxe je nicméně taková, že díky 100% dotaci mají tyto organizace o účast v projektech velký zájem. V Aplikacích podmínka spolupráce s vysokou školou není. S ohledem na bodové hodnocení projektu je však tato spolupráce velice důležitá.

BODOVÉ OHODNOCENÍ

To, jestli získáte dotaci TRIO nebo Aplikaci, závisí na počtu bodů, které Vaše žádost posbírá v rámci jednotlivých hodnotících kritériích. Pokud se zaměříte na následující kritéria, můžete získat vyšší bodové ohodnocení.

  • Hodnotí se účelnost a efektivnost nákladů. V projektu se nevyplácí nic podcenit, ale ani přecenit. Pouze přiměřeně tržním cenám nastavený rozpočet je správnou cestou k úspěchu.
  • Na vývoji produktu spolupracujete s veřejnými institucemi (VŠ, výzkumné ústavy)? Jde o krátkodobou či dlouhodobou spolupráci? Čím významnější spolupráci prokážete, tím lépe.
  • Máte pečlivě vypracované klíčové milníky projektu a jeho výstupy? Poloprovoz, ověřená technologie a prototyp získají nejvíce bodů.
  • Jak vysoký bude stupeň inovace výstupu Vašeho projektu?
  • Hodnotí se i míra novosti. Bude výstup projektu nový v kontextu ČR, Evropy či dokonce světa?
  • Hodnotí se rovněž tržní potenciál. Dobře si tedy promyslete, jaké cílové trhy byste rádi svými inovativními produkty oslovili. Existují vůbec takové a je na nich dostatečná poptávka? Máte rozmyšleno, jak je budete oslovovat?

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vyplácení prostředků u obou dotací probíhá po etapách. U TRIO je pevně daná roční etapa. U Aplikace je minimální délka jedné etapy stanovena na 3 měsíce a záleží jen na příjemci dotace, na kolik etap si projekt rozdělí (maximálně však na 4 etapy za jeden rok).

V případě schválení žádosti u TRIO se dotace za danou etapu posílá předem na účet žadatele: realizace projektu tedy neklade tak vysoké nároky na předfinancování. Délka realizace projektu u TRIO je stanovena maximálně na 4 roky.

Aplikace je maximální doba realizace 3 roky a proplácení dotace probíhá zpětně a to na konci jednotlivých etap. Po ukončení etapy tedy firma předkládá žádost o platbu dotace. Nejnižší dotace pro 1 etapu činí 0,5 mil. Kč. Z toho vyplývá, že i v Aplikacích se výzkum a vývoj dá financovat průběžně. Z proplacených etap můžete financovat etapy následující.

Zaujalo Vás?

Chcete dotaci na výzkum, vývoj a inovace? VOLEJTE 800 151 111, anebo nám napište přes kontaktní formulář.

Chcete dotaci? Napište nám, anebo zavolejte na 800 151 111